Tổng hợp Tutorial 3DSMAX

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

 

DVD 3DsMax :

 1. khối cơ bản và lệnh Align
 2. lệnh Rotate, copy, move
 3. đối tượng 2D trong 3DsMax
 4. Lathe va Noise
 5. hiệu chỉnh nâng cao Polygon
 6. dựng hình ngoại thất
 7. hoàn thiện nội thất
 8. hoàn thiện ngoại thất
 9. Final ngoại thất
 10. ánh sáng ngoại thất
 11. vật liệu ngoại thất
 12. Daylight và cân bằng ánh sáng
 13. kết thúc ngoại thất
 14. ánh sáng và vật liệu nội thật
 15. chuyên đề ánh sáng nội thất
 16. chuyên đề nội thất
 17. chuyên đề ánháng ngoại thất
 18. Chuyên đề vật liệu mở rộng
 19. Chuyên đề Plugins sáng đêm nội thất
 20. Chuyên đề ánh s

 

3DS MAX Dựng Hình và RENDERvideo giới thiệu tổng quát 

 

3DS MAX VRAY 2.0  :

00 video Giới thiệu tổng quát 

01 Sẵn sàng Render với Vray

02 Các khái niệm quan trọng của Vray

03 Công cụ chiếu sáng

04 Global Illumination

05 Vật liệu Vray

06 Hiệu chỉnh chất lượng mẫu ảnh (Image sampling)

07 Quy trình vật lý (Physical)

08 Công cụ hiệu hứng của Vray

09 Sử dụng thành phần Render

10 Vray RT

Cơ bản MAX

Cơ bản MAX DIGITAL MAX 12 BASIC TO RENDER

Cơ bản MAX DIGITAL 10 WAY MODELING 3DSMAX

Cơ bản MAX 3ds Max Modeling Fundamentals

Cơ bản MAX Creating Low Poly Trees in 3ds Max

Cơ bản MAX Max 2018 Fundamentals

Cơ bản MAX LYNDA MAX 10 TEXTURES AND MATERIAL

Cơ bản MAX MAX 10 ESSENTIAL

Cơ bản MAX NEW FEATURES MAX 11

Cơ bản MAX VTM MAX 10

Cơ bản MAX 3D Modeling for Games in 3ds Max

Cơ bản MAX VTM MAX Introduction to Arnold for 3ds Max

Cơ bản MAX STUDIO MAX 10 SPANISH

Cơ bản MAX MODELING MAX 11

Cơ bản MAX TEXTURES& MATERIALS MAX 11

Cơ bản MAX WORKSHOP MAX 11

Learning 3ds Max 2012

Autodesk 3ds Max 2013

Learning Autodesk 3ds Max 2014

Learning Autodesk 3ds Max 2015 Training Video

 

Ngoại Thất Max

001 Ngoại Thất Max Creating an Optimized A Visualtion in Max and Vray

002 Ngoại Thất Max Exterior Viscuber

003 Ngoại Thất Max 3Dluis exterior

004 Ngoại Thất Max Near house exterior rendering

005 Ngoại Thất Max Exterior Rendering techniques

006 Ngoại Thất Max Creating Exterior in 3DsMax

007 Ngoại Thất Max Villat in 3DsMax

008 Ngoại Thất Max Modelling Market

009 Ngoại Thất Max Minimal exterilor

010 Ngoại Thất Max Creating Vray exterior

011 Ngoại Thất Max The Island in 3DsMa

012 Ngoại Thất Max  Aerial Scene in Max

013 Ngoại Thất Max Rendering an Architectural Night Scene in V-Ray and Photosho

014 Ngoại Thất Max Post Producing Your A Visual in Photoshop and V-Ray

015 Ngoại Thất Max BLUE VILLA Full Training

016 Ngoại Thất Max Modeling and Texturing a Next gen Building for Games in 3ds Max

017 Ngoại Thất Max Rendering Exteriors in 3ds Max Tutorial

018 Ngoại Thất Max Layered Assets in 3ds Max

 

Nội Thất Max

001 Nội Thất Max Kitchen Classic

002 Nội Thất Max Modeling Interiors in 3ds Max

003 Nội Thất Max Interior techniques livingroom

004 Nội Thất Max Rendering Interiors in 3ds Max and Maxwell Render

005 Nội Thất Max Contemporary dining room complete training

006 Nội Thất Max KcI3D VOL 1

007 Nội Thất Max I3D VOL 2

008 Nội Thất Max I3D VOL 3

009 Nội Thất Max Bedroom Romantic

010 Nội Thất Max Creating a Photorealistic Bedroom

011 Nội Thất Max A practical example of realistic 3D Hotel room

012 Nội Thất Max Modeling an Interior Scene from Photo

013 Nội Thất Max Creating a Photorealistic Scene with 3ds Max and V-Ray

014 Nội Thất Max Interior Modeling Techniques in 3ds Max

015 Nội Thất Max Intro to Interior Design Course

016 Nội Thất Max Interior Decor in 3ds Max Volume 2

 

VRAY 3DSMAX

001 Lighting and Rendering with V-Ray 2.3

002 Vray 2.0 for 3ds max essential training

003 Vray ElephormApprendrer

004 Vray bassic

005 Vray indirec inlumination interior

007 Workshop exterior training summer 2011

008 VRay Studio Lighting

009 Viscorbel Old NDirty V-Ray Materials

010 VisCorbel Creating V-Ray Materials Vol3

011 Viscorbal – Creating V-Ray

012 Vray indirecinlumition exterior

013 Rendering Photoreal Car VRay

014 Viscorbel Vray Interior Lighting

015 V-Ray 3ds Max PRO in 6 hrs

016 Creating Five Architecture Facades in 3ds Max and V-Ray

017 Advanced interior 3d visualisation in 3ds max and V-ray

018 Architectural Interior Visualization in 3Ds max & V-Ray 3.0

019 Learn Architectural Visualization 3ds Max, V-ray, Autocad

020 Mastering Lighting by Grant Warwick Lessons 1-4

021 3Ds max and V-ray for architect. Advanced 3d visualisation

CHUYỂN ĐỘNG MAX

 CHUYỂN ĐỘNG 001 MAX 3ds Max 2012 Basic Modeling

 CHUYỂN ĐỘNG 002 MAX Achieve Believable Lip Synchroniszation in 3ds Max

 CHUYỂN ĐỘNG 003 MAX AnimatingwithPropsMotionBuilder2013

 CHUYỂN ĐỘNG 004 MAX Artist Guide to Motion Graphics in 3ds Max

 CHUYỂN ĐỘNG 005 MAX Basic of Character Animation 2011

 CHUYỂN ĐỘNG 006 MAX CG cookie AdvancedParticleManipulation

 CHUYỂN ĐỘNG 007 MAX CG Cookie Working with Ocean and Fluids

 CHUYỂN ĐỘNG 008 MAX CGCookie Bullet Breaks a Glassdkm2012

 CHUYỂN ĐỘNG 009 MAX CGCookie Photoreal Wheel and Tire with VRaydkm2012

 CHUYỂN ĐỘNG 010 MAX CGCookie Shooting Plasma Energydkm2013

 CHUYỂN ĐỘNG 011 MAX character studio en 3d studio max

 CHUYỂN ĐỘNG 012 MAX cmiVFX Eat3D Autodesk 3ds Max 2011

 CHUYỂN ĐỘNG 013 MAX 3ds Max to MotionBuilder Integration

 CHUYỂN ĐỘNG 014 MAX  Creating Game Weapons in 3ds Max and ZBrush

 CHUYỂN ĐỘNG 015 MAX Destroying Your Assets with TP in 3ds Max

 CHUYỂN ĐỘNG 016 MAX Exploring Different Explosion Types in 3ds Max and FumeFX

 CHUYỂN ĐỘNG 017 MAX Exploring Different Smoke Types in 3ds Max and FumeFX

 CHUYỂN ĐỘNG 018 MAX Introduction to 3ds Max 2013

 CHUYỂN ĐỘNG 019 MAX introduction to massfx in 3ds max 2012

 CHUYỂN ĐỘNG 020 MAX Introduction to Rigging 3ds Max 2013

 CHUYỂN ĐỘNG 021 MAX  Modeling and Rigging a Hydraulic Crane in 3ds Max

 CHUYỂN ĐỘNG 022 MAX Quick Start riging in 3dsmax volume 1

 CHUYỂN ĐỘNG 023 MAX Quick Start riging in 3dsmax volume 2

 CHUYỂN ĐỘNG 024 MAX Quick Start riging in 3dsmax volume 3

 CHUYỂN ĐỘNG 025 MAX Quick Start riging in 3dsmax volume 4

 CHUYỂN ĐỘNG 026 MAX Quick Start riging in 3dsmax volume 5

 CHUYỂN ĐỘNG 027 MAX Transferring Animation Between Maya and 3ds Max

 CHUYỂN ĐỘNG 028 MAX Creating Crowds with Populate in 3ds Max14

 CHUYỂN ĐỘNG 029 MAX Facial Rigging for Games in 3dsMax

 CHUYỂN ĐỘNG 030 MAX Particle Effects in 3ds Max 2013

 CHUYỂN ĐỘNG 031 MAX Fluid Dynamics in Realflow 2013

 CHUYỂN ĐỘNG 032 MAX Henrythejedi Digitally Transformed with 3ds Max

 CHUYỂN ĐỘNG 033 MAX Introduction to in Animation 3dsmax

 CHUYỂN ĐỘNG 034 MAX Up and Running with Particle Flow in 3dsMax

 CHUYỂN ĐỘNG 035 MAX Max Cookie Controlling fire and flames

 CHUYỂN ĐỘNG 036 MAX Modeling and Animating a Motion Graphics Opener

 CHUYỂN ĐỘNG 037 MAX Modeling and ringging a cartoon shark

 CHUYỂN ĐỘNG 038 MAX Rigging.Quadrupeds.in.3ds.Max

 CHUYỂN ĐỘNG 039 MAX Animating Quadrupeds

 CHUYỂN ĐỘNG 040 MAX Creating Rigging LowPoly Robot

 CHUYỂN ĐỘNG 041 MAX Truck on Fire

 CHUYỂN ĐỘNG 042 MAX Cloth Simulation

 CHUYỂN ĐỘNG 043 MAX Ringging and animation workflows using cat in 3dsmax

 CHUYỂN ĐỘNG 044 MAX Ringging Wings in 3dsmax 2012

 CHUYỂN ĐỘNG 045 MAX Utilizing State Sets

 CHUYỂN ĐỘNG 046 MAX Autodesk 3ds Max 2012 Animation German

 CHUYỂN ĐỘNG 047 MAX Character Rigging

 CHUYỂN ĐỘNG 048 MAX Practical example in 3D. Burning paper Spanish

 CHUYỂN ĐỘNG 049 MAX War of the Worlds Tutorial 3ds Max After Effect

 CHUYỂN ĐỘNG 050 MAX Creating Loopable Animations for Games in 3ds Max and After Effects

 CHUYỂN ĐỘNG 051 MAX 3DS Max Tutorial. Learn The Art of Modelling and Animation

 CHUYỂN ĐỘNG 052 MAX Create Your Animated Short

 CHUYỂN ĐỘNG 053 MAX Using Animated 3D Studio Max Character Models in Unity Games

 CHUYỂN ĐỘNG 054 MAX Max Animation Fundamentals

VẬT DỤNG

001 Video tutorials in 3DS MAX [New I-II 2010]

002 Hard Surface Modeling a Modular Structure for Games in 3ds Max

003 Sci-Fi Environment Design Tips and Techniques

004 Ultimate Weapon Tutorial – Complete Edition by Tim Bergholz

005 Modeling and Texturing a Low Poly Helmet for Games in 3ds Max

006 Masterclass Modeling 3D Props for AAA Games

PHƯƠNG TIỆN : 

Enhancing Automotive DesignC in 3ds Max and Photoshop

 

NHÂN VẬT : 

001 Creative Development – Game Character Creation in 3ds Max and ZBrush

002 Grant Warwick 3ds Max Modeling Twitch stream

003 Character Modeling in 3ds Max CGP

 

8 MENTAL RAY :

001 Interior Rendering Techniques with mental ray and 3ds Max

 

Thư viện vật liệu : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DeMC7UYPRx6U2j3MVvNVo494fCZwvq7haTWHOFmb-tg/edit#gid=0


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery